OPUS® BRiDGE Dimmer

  • Produkt Nr. 563.035
  • Manufacturer JÄGER DIREKThttp://www.OPUSgreen.Net
  • Kategorie Aktor, Aktor & Regler
  • Frequenz 868 MHz (ASK): Europa (und eventuell andere, z.B. China)
  • TX-EEP D2-01-03
  • Zertifizierung Certified Level 2

Downloads