LPAD-SOCKET4 Montagesockel für L-PAD7 Touch Panels

Der LPAD-SOCKET4 Montagesockel ermöglicht die Integration von EnOcean-Sensoren und Aktoren am L-PAD-7 Touch Panel.

  • Produkt Nr. LPAD-SOCKET4
  • Manufacturer LOYTEChttp://www.loytec.com
  • Kategorie Feuchtesensor, Präsenzsensor, Raumregler, Temperatursensor, Thermostats
  • Frequenz 902 MHz: USA, Kanada
  • RX-EEP All EEPs
  • TX-EEP All EEPs
  • Zertifizierung Certified Level 2

Downloads