IQfy - Heizungsregler

Der IQfy-Heizungsregler empfängt das Signal von IQfy Funksendern und reguliert mit dem angeschlossenen Funkempfänger die Heizung.

  • Produkt Nr. 4011 + 4012
  • Manufacturer IQfyhttp://www.IQfy.de
  • Kategorie Funksensoren, Positionssensor, Präsenzsensor
  • Frequenz 868 MHz (ASK): Europa (und eventuell andere, z.B. China)
  • RX-EEP A5-10-03, A5-10-06, A5-10-12, A5-02-05, A5-04-01

Downloads