ERUSB-C Cubicle Sensor

Präsenzmelder mit integriertem Schalter.

  • Manufacturer Echoflex Solutionshttp://www.echoflexsolutions.com
  • Kategorie Funkschalter, Funksensoren, Handsender, Präsenzsensor
  • Anwendungsgebiet Beleuchtung, HKL
  • Frequenz 902 MHz: USA, Kanada
  • TX-EEP A5-07-01, A5-07-02, F6-02-02
  • Zertifizierung Certified 2.0

Downloads