Funk-Fenster-Türkontakt mit Batterie FTKB-rw

Funk-Fenster-Türkontakt FTKB-rw mit Solarzelle und Batterie (Lebensdauer 8 Jahre) 75x25x12mm, reinweiß. Befestigung durch Kleben. Smart Home Sensor.

  • Produkt Nr. 30000403
  • Manufacturer Eltako Electronicshttp://www.eltako.com/
  • Kategorie Funksensoren, Positionssensor
  • Anwendungsgebiet Beleuchtung, HKL
  • Frequenz 868 MHz (ASK): Europa (und eventuell andere, z.B. China)
  • Zertifizierung Certified 2.0

Downloads